Výzva na predloženie ponuky

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia osoby podľa § 8 zákona:

Názov organizácie: LEMAKOR, spol. s r.o.

IČO: 36194981

DIČ: 2020036326

Sídlo organizácie: Prakovce 13, 055 62 Prakovce

Internetová adresa: https://www.lemakor.sk/

Kontaktné miesto: EUFC SK, s.r.o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice

Kontaktné osoby:

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Mikušinec

Telefón: 0908 93 46 80

E-mail: roman.mikusinec@eufc.sk

2. Postup:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

3. Druh zákazky:

Stavebné práce.

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

246 471,05 EUR bez DPH.

5. Názov zákazky:

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti LEMAKOR, spol. s r.o.

6. Opis zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti LEMAKOR, spol. s r.o.“. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy. Projektová dokumentácia je k dispozícii na adrese: http://archiv.cvo.sk/lemakor.zip

Osoba podľa § 8 podrobným opisom predmetu zákazky (projektovou dokumentáciou a výkazom výmer) stanovila minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky. V prípade, že osoba podľa § 8 použila v rámci opisu predmetu zákazky (projektová dokumentácia a výkaz výmer) konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods.3 ZVO predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.

CPV slovník:

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45321000-3

7. Miesto dodania diela:

LEMAKOR, spol. s r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce

8. Rozsah predmetu zákazky:

Podľa Opisu uvedeného v bode 6 a príloh k tejto výzve.

9. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:

NIE.

10. Možnosť predloženia variantných riešení:

Nepovoľuje sa.

11. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Osoba podľa § 8 zákona uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo.

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, že dôjde k schváleniu procesov verejného obstarávania v rámci ex post kontroly poskytovateľom NFP.

Požiadavky osoby podľa § 8 uvedené v návrhu zmluvy o dielo sú pre uchádzača záväzné. Návrh Kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.

12. Trvanie zmluvy:

do 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu: LEMAKOR, spol. s r.o. a NFP, z Kvalita životného prostredia. Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov. Splatnosť faktúr bude min. 60 dní.

Ďalšie podmienky týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo.

14. Označenie, či realizovanie služby je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):

NIE.

15. Osobitné povolenie, licencia, autorizácia a pod.:

16. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:

17. Obhliadka miesta realizácie miesta poskytnutia služby:

Nie je potrebná.

18. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:

do 28. 01. 2019 do 09:00 hod.

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Ponuky je potrebné predložiť písomne (poštou, doručovateľskou službou alebo osobne) na adresu kontaktného miesta uvedenú v tejto výzve s uvedením hesla „Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti LEMAKOR, spol. s r.o.“.

19. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:

Osobné postavenie:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Osoba podľa § 8 požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. e), ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32, ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32, ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Ekonomické a finančné postavenie:

Nepožaduje sa.

Technická alebo odborná spôsobilosť:

§ 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná osobou podľa § 8 podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a Výzvy na predkladanie ponúk: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie zákaziek rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebných prác a to v minimálnom objeme 240 000,00 EUR bez DPH za posudzované obdobie.

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky. Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.

UPOZORNENIE:

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Osoba podľa § 8 požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tejto Výzvy vo vestníku verejného obstarávania.

20. Lehota viazanosti ponúk:

do 30. septembra 2019

21. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

Kompletné a ocenené ponuky je potrebné doručiť v písomnej podobe (poštou, doručovateľskou službou alebo osobne) na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode 1 tejto výzvy.

22. Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:

Kritérium: najnižšia cena bez DPH

Uchádzač vyplní priloženú prílohu s názvom „Návrh na plnenie kritérií hodnotenia“, „Výkaz výmer“ a „Návrh zmluvy“.

23. Mena a ceny uvádzané v ponuke

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu uvedie v zložení:
cena za predmet zákazky v Eur (bez DPH)
výška DPH v Eur
celková cena v Eur (s DPH)

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

24. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuky – kritériá a ich relatívna váha:

– –

25. Obsah ponuky:

Súťažné ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:

  1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s osobou podľa § 8 – meno kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailová adresa.
  2. Dokladovanie podmienok účasti podľa bodu 19 tejto výzvy.
  3. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia (príloha č. 2)
  4. Výkaz výmer (príloha č. 1)
  5. Návrh zmluvy (príloha č. 3)

26. Vysvetlenie

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese: roman.mikusinec@eufc.sk.

Osoba podľa § 8, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom, najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

27. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti uvedené v bode 19. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky osoby podľa § 8 na predmet zákazy a obsah ponuky uvedenej v tejto výzve.

Od úspešného uchádzača bude osoba podľa § 8 vyžadovať, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preložil čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.

Osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre osobu podľa § 8 alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami osoby podľa § 8.

Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek osoby podľa § 8 stanovených v tejto výzve a jej prílohách.

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči osobe podľa § 8.

Osoba podľa § 8 v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní.

Prílohy:

  1. Výkaz výmer
  2. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia
  3. Návrh zmluvy
  4. Projektová dokumentácia

V B. Bystrici, 31. decembra 2018

Meno a podpis zodpovednej osoby:

Mgr. Roman Mikušinec

osoba poverená VO

Dokumenty k stiahnutiu: